rusa bulgaria romana spain hungary sweden italy france germany english

Galerie foto

Zorbing

RollingBall - New Adventure !

RollingBall, Amerika, Avrupa ve Asya’sa giren yeni bir ekstrem spor’dur. Yeni Zelanda’da ke?fedilmi? olan RollingBall, büyük ebat (d?? çap? 2,6 ile 3,8 m aras?) ?effaf bir top içinde bulunan bir ki?inin bir yamaçtan a?a??ya do?ru (ve ba?ka alanlada) yuvarlanmaktan olu?maktad?r. Sa?lad??? yuvarlanma heyecan? ve s?f?r yerçekiminden dolay? ekstrem bir spor.

Bu sporda kullan?lan balon, dev ebatlarda olan, a??r? derecede esnek, çizgi ve a??r? ?s? de?erlerine dayan?kl? (-20 dereceden +50 dereceye kadar) ?effaf termoplastik poliüretan’dan (TPU – 0,8 mm/1 mm) bir toptur. Genelde, bu topun yüksekli?i yakla??k üç metredir (ebatlar? 2,6 m ile 3,8 m aras?d?r) ve içerisinde, de?i?ik reklerde olan birkaç naylon ipler arac?l???yla d?? top’a paralel bir ?ekilde tutulan daha ufak bir top bulunmaktad?r. Bu sporu yapmak isteyen ki?i bu iç alanda duracakt?r. Ilgili ki?i dayan?kl? bir malzemeden imal edilmi? bir kemer tak?m? ile ba?lanacakt?r. RollingBall yapacak olan ki?i ba?land?ktan sonra, büyük plastik top, h?z kazanmak üzere yamaçtan a?a??ya do?ru yuvarlan?r. Düz bir yere gelince durur.

Ekstrem bir spor say?lmas?na ra?men, RollingBall %100 güvenlik sa?lar. Zaman içersinde herhnagi bir kaza kay?t edilmemi?tir. Yine de hamile kad?nlara, yükseklikten kaç?nan, klostrofobi sorunu veya kalp hastal?klar? olanlara tavsiye edilmez.

photo 1

  Terim ve ko?ullar.

  * Rolling Ball mü?terilerini seçmek hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

  * Tavsiye ediken minimum ya? 14’dir. 6 ya?’tan büyük çocuklar sadece velilerinin onay? ile kabul edilir.

  * Minimum yükseklil 1,5 metredir, maksimum a??rl?k 200 kilodur.

  * Kalp hastal?klar? olanlara, hamile kad?nlara, klostrofobi sorunlar? olanlara veya davran?? sorunlar? olanlara tavsiye edilmez. Alkollü ki?ilere yasakt?r.

  * Rolling Ball ürünlerin onay?m?z olmadan kullan?lmas? ilgili ki?ilerin riski ve sorumlulu?unda yap?l?r.

  * Bilgileri, isim, imaj, resimler, logo ile ilgili tüm haklar Rolling Ball’a ait olup, Rolling Ball taraf?ndan korunmu? ve kontrol edilmektedir. .

Home | RollingBall | Galerie | Video | Aerotrim | Waterball | Publicityball | Segway | Crazy | Skyrunner | Whaterbird | Clownshoes | Reklama | News